Privacyverklaring Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid

 

INLEIDING

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

 

Op grond van de wet heeft Annelies Brinkhuis - Ritueelbegeleiding bij afscheid de plicht om haar klanten

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid worden verwerkt
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT EN HET DOEL VAN GEBRUIK

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid kan persoonsgegevens over u verwerken, als u klant wordt of bent van Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid of via de website een bestelling plaatst.

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer

 

Deze gegevens stellen Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • de dienstverlening te kunnen leveren
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen en optimaliseren

 

WEBSITE, IP-ADRESSEN EN COOKIES

De website van Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid wordt gehost door Jouwweb.nl. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens via mijn website verwijs ik naar de privacyverklaring van www.jouwweb.nl/privacy

 

BEWAARTERMIJN EN PLICHTEN

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid met u heeft gesloten
 • u daarvoor toestemming gegeven heeft

 

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor een goede administratie. Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. Wanneer de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, zal Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring.

 

RECHT Op GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 • U hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 • U hebt het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover dat de privacy van anderen niet schaadt
 • U hebt het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u dit per email kenbaar maken op info@anneliesbrinkhuis.nl

 

BEVEILIGING

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid via: info@anneliesbrinkhuis.nl

Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

MAILEN NAAR ANNELIES BRINKHUIS- RITUEELBEGELEIDING BIJ AFSCHEID

Annelies Brinkhuis- Ritueelbegeleiding bij afscheid is te bereiken op E-mailadres: info@anneliesbrinkhuis.nl